دومین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی


6- 9 شهریور 1385دومین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی که 9-6 شهریور 1385با همکاری شرکت پمکو و گروه پژوهشی صنعتی آریانا در هتل المپیک تهران برگزار شد. در همایش مدیریت دارایی های فیزیکی ارائه تجارب و سخنرانی‌های ویژه‌ای با حضور دکتر آلبرت تسانگ، دکتر ملیندا هودکویچ، پروفسور اندرو جاردین و دکتر علی زواشکیانی به عنوان کمیته علمی با محوریت نگهداری و تعمیرات گنجانده شده بود.


کارگاه‌های دومین همایش مدیریت دارایی های فیزیکی

 • تغییر نقش در نگهداری و تعمیرات؛
 • بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات با استفاده از CMMS/EAM؛
 • آموزش در مدیریت دارایی‌ها؛
 • استراتژی نگهداری و تعمیرات؛
 • تصمیمات بازبینی با استفاده از نگهداری و تعمیرات اقتضایی؛
 • هزینه‌یابی چرخه عمرسیستم‌های پمپی و اثرات تصمیمات اشتباه؛
 • مروری بر روش LCC و تئوری منحنی سیستم پمپ؛
 • تصمیمات پیشگیرانه تعویض قطعات؛
 • بازطراحی فرایندهای نگهداری و تعمیرات؛
 • تجزیه و تحلیل عوامل عوامل شکست و آثار آن؛
 • نگهداری و تعمیرات ناب؛
 • نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر یک شیوه اثربخش در بهبود عملکرد نت؛
  پیمان‌سپاری نگهداری و تعمیرات؛
 • سیستم‌های نگهداری و تعمیرات کامپیوتری و مدیریت دارایی‌های شرکت؛
 • تصمیمات تعویض تجهیزات سرمایه‌ای؛
 • طراحی کار و گردش کار؛
 • تامین قطعات یدکی؛
 • نگهداري و تعميرات مبتنی برقابلیت اطمینان؛
 • مدیریت داده‌ها برای تصمیم‌گیری نگهداری و تعمیرات؛
 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات؛
 • تامین مالی و بودجه‌ریزی برای نگهداری و تعمیرات؛
 • تصمیم‌گیری مبتنی برشواهد در نگهداری و تعمیرات؛
 • ارائه تجارب صنعتی داخل کشور؛